Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Standard Salgs- og leveringsbetingelser

STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BYGGEVARER

1. VIRKEOMRÅDE

Disse betingelser gjelder salg av varer og tjenester fra Byggevarehuset til næringskunder og Forbrukere, med mindre noe annet er uttrykkelig spesifisert.

2. DEFINISJONER

Avtalen

Salg av byggevarer som fremgår av Ordrebekreftelsen, inkludert disse standard salgs- og leveringsbetingelsene og andre dokumenter som regulerer partenes rettsforhold

Byggevarehus(et)

Den enkelte byggevarebutikk som gir et Tilbud, utsteder Ordrebekreftelse og/eller faktura på Varer og Prosjekter

Forbruker

En fysisk person som ikke hovedsakelig opptrer i næringsvirksomhet og som kjøper Varer eller Prosjekter fra en selger som opptrer i næringsvirksomhet

Forfall

Siste kalenderdag i en nærmere avtalt betalingsfrist

Kunden

Den som kjøper Vare eller Prosjekt som fremgår av Ordrebekreftelsen

Levering

Leveringstid- og sted som avtalt i medhold av punkt 8

Mestergruppen

Mestergruppen Byggevare AS, org. nr. 997 166 221, Postboks 6197 Etterstad, 0602 Oslo

Ordrebekreftelsen

Et fysisk eller elektronisk dokument som bekrefter innholdet i Kundens bestilling av Varer eller Håndverkertjenester fra et Byggevarehus

Prosjekt

En kombinert leveranse av ulike Varer og Håndverkertjenester fra Byggevarehuset til en Forbruker

Tilbud

Et fysisk eller elektronisk dokument som inneholder Byggevarehusets tilbud på Varer eller Prosjekter til Kunden basert på Kundens forespørsel

Håndverkertjeneste

Arbeid (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som utføres av Byggevarehusets underleverandør(er) i et Prosjekt

Tredjepart

Byggevarehusets leverandører og andre samarbeidspartnere

Vare, Varen, Varene

De gjenstander som er angitt i Ordrebekreftelsen

3. AVTALEINNGÅELSE OG ORDREBEKREFTELSE

Kunden bestiller Varer eller Prosjekt ved å henvende seg til Byggevarehuset i melding, e-post, telefon, i nettbutikk eller oppmøte hos Byggevarehuset.

I tillegg til disse standard salgs- og leveringsbetingelsene gjelder Byggevarehusets lokale bestillings- og leveringsfrister for Tilbudet, Ordrebekreftelsen og enhver forespørsel fra Kunden.

Kunden må oppgi prosjektnavn, prosjektnummer, kontaktdetaljer og leveringssted dersom annen levering en henting hos Byggevarehuset skal avtales. Kunden skal opplyse om forhold som kan utgjøre en hindring for transporten eller vanskeliggjøre transporten i noe grad, ref. punkt 8.3 og 8.4.

Byggevarehuset aksepterer bestillingen i Ordrebekreftelsen. Ordrebekreftelsen skal inneholde prosjektnavn, prosjektnummer, kontaktdetaljer til Byggevarehuset og Kunden, Varene og leveringssted, samt pris. Når Kunden mottar Ordrebekreftelsen skal vedkommende umiddelbart kontrollere at denne er korrekt. Dersom det ikke er samsvar mellom Kundens bestilling og ordrebekreftelsen, må Kunden snarest kontakte Byggevarehuset.

Avtale er først inngått når Byggevarehuset har utstedt Ordrebekreftelsen.

Inneholder bestillingen Varer som må fremskaffes fra Tredjepart, vil Byggevarehuset søke å skaffe til veie Varene. Dersom det ikke er mulig å fremskaffe Varene fra Tredjepart, vil Byggevarehuset gi melding om dette. Varer som Tredjeparten ikke er i stand til å levere, er ekskludert fra Avtalen.

Deler eller hele Ordrebekreftelsen kan avbestilles av Kunden frem til Varene er klargjort for Levering hos Byggevarehuset eller før Håndverkstjeneste er påbegynt. Kunden må betale et avbestillingsgebyr på 10 % av vederlaget. Avbestillinger etter at Varene er klargjort for Levering og kostnader for helt eller delvis utførte Håndverkstjenester, må betales i sin helhet. Varer som Byggevarehuset må fremskaffe fra Tredjepart, kan ikke avbestilles.

Dersom en Tredjepart kansellerer hele eller deler av en ordre fra Byggevarehuset, ekskluderes de kansellerte varene fra Avtalen.

4. PRIS

For Forbruker oppgis alle priser inklusive merverdiavgift.

For Kunder som ikke er Forbruker oppgis priser eksklusive merverdiavgift.

I Tilbud oppgis pris på de Varer og Håndverkertjenester som fremgår av Tilbudet. Mengdene i Tilbudet er et veiledende estimat, og utgjør en uforpliktende prisantydning unntatt når Tilbudet er gitt skriftlig med fast pris.

Priser på Prosjekter gjelder innenfor det enkelte Tilbudets akseptfrist.

Alle priser forutsetter at Varene hentes i Byggevarehuset av Kunden, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt i Ordrebekreftelsen. Kunden skal betale alle skatter og avgifter, samt alle miljøavgifter (hvis relevant) som pålegges leverte varer.

Byggevarehuset har rett til å endre prisen med 1 – én – måneds varsel. Endringer i pris gjennomføres normalt to ganger årlig den 1. april og 1. oktober.

Byggevarehuset tar forbehold om umiddelbar prisendring som følge av markedssituasjon, valutakurser, prisendring hos leverandør, samt trykkfeil og utdatert informasjon i kataloger. Prisendring etter dette punktet vil være basert på dokumenterte kostnadsendringer. Byggevarehuset tar forbehold om feilmerking på vare, hyllekant og plakat.

Varsel om prisendringer vil fremgå av Byggevarehusets egne offisielle internettsider eller på annen hensiktsmessig måte.

5. BETALING

5.1 Generelt

Kunden skal betale for Varene eller Prosjekt kontant eller i henhold til faktura før Levering, med mindre det er avtalt et senere betalingstidspunkt (kreditt).

Byggevarehuset utsteder faktura til Kunden. Fakturaen skal inneholde prosjektnavn, prosjektnummer, kontaktdetaljer, betalingsfrist, bankkontonummer, kid-nummer, beløp og annen relevant informasjon. Har Kunden innsigelser mot fakturert pris, eller andre betingelser, må innsigelsen(e) fremmes straks og senest 1 uke etter mottak av faktura.

Når det er avtalt delleveranser, kan Byggevarehuset sende faktura etter hver leveranse.

Kunden skal betale innen den betalingsfrist som er angitt i faktura. Dersom det ikke er angitt noen betalingsfrist, skal Kunden betale vederlaget innen 14 dager etter at Levering har funnet sted i henhold til punkt 8.

Er det før Levering grunn til å anta at Kunden ikke vil betale rettidig, har Byggevarehuset rett til å kreve at Kunden stiller betryggende sikkerhet. Dersom Kunden ikke stiller betryggende sikkerhet, har Byggevarehuset rett til å stanse avtalte leveranser for Kundens regning og risiko.

Betaling anses for å ha funnet sted når hele vederlaget er mottatt på Byggevarehusets bankkonto. Vederlaget skal innbetales uavkortet. Kunden kan ikke under noen omstendighet holde tilbake vederlaget eller motregne pretenderte krav under reklamasjoner for forsinkelser eller mangler ved den aktuelle Varen eller andre leverte ubetalte Varer, og har ingen rett til å holde tilbake vederlaget etter lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 § 42.

Forsinket betaling gir Byggevarehuset rett til å kreve forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100. Uteblir betaling på forfall, kan Byggevarehuset iverksette leveringsstans for fremtidige avtalte leveranser. Øvrige ubetalte fakturaer som ikke har forfalt for andre leveranser til Kunden forfaller umiddelbart ved betalingsmislighold av fakturaen.

5.2 Særregulering i forbrukerkjøp

Kunden kan ikke under noen omstendighet holde tilbake vederlaget eller motregne pretenderte krav under reklamasjon for en mangel ved den aktuelle Varen eller andre leverte ubetalte Varer eller Prosjekter som går ut over det som gir betryggende sikkerhet for kravet.

6. KREDITT

Kunder med avtale om kreditt, må stille betryggende sikkerhet fra en anerkjent bank for oppfyllelse av betalingsforpliktelsen. Kunder som ikke har avtale om kreditt, kan bestille varer som ikke inngår i Byggevarehusets sortiment mot å betale depositum tilsvarende 50 % av Varenes verdi.

7. EIENDOMSRETT OG PANT

Leverte Varer forblir Byggevarehusets eiendom inntil vederlaget med tillegg av rente og omkostninger i sin helhet er betalt. Byggevarehuset forbeholder seg retten til å heve Avtalen også etter at Varen er overlevert, se lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 17 § 54, lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34 § 45, og lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere av 16. juni 1989 nr. 63

Byggevarehuset har salgspant etter lov om pant av 8. februar 1980 nr. 2 i solgte Varer inntil vederlaget med tillegg av rente og omkostninger i sin helhet er betalt.

Kunden kan ikke selge eller pantsette Varer før de er fullt ut betalt.

8. LEVERING

8.1 Generelt

Dersom ikke annet er avtalt, skal Varen hentes av Kunden på anvist sted hos Byggevarehuset.

Kunden skal medvirke til å motta Varen til avtalt tid og sted. Varer som er klargjort for Levering må hentes innen 7 døgn. For hvert påfølgende døgn skal Kunden svare lagerleie etter de til enhver tid gjeldende satser til og med den dagen Varen hentes.

8.2 Levering ved avhenting hos Byggevarehuset

Varen skal hentes på anvist sted hos det enkelte Byggevarehuset. Varen er levert når Kunden mottar melding fra Byggevarehuset om at Varen er klargjort til Kunden ved merking, transportdokument eller på annen måte.

8.3 Levering til sted anvist av Kunden

For lagerleveranser langs Byggevarehusets vanlige kjøreruter, leveres Varene etter en standard fraktkostnad som inkluderer frakt, forsikring og lossing.

Er det avtalt lagerleveranser utenfor Byggevarehusets vanlige kjørerute, fastsettes fraktkostnaden etter distanse, tid, bompenger og konkrete forhold på leveringsstedet, samt bruk av kran- og annet fraktutstyr. Kunden skal opplyse om forhold av betydning som kan utgjøre hindringer for kjørerute, tilkomst og lossing. Ved ekspresslevering gjelder de til enhver tid gjeldende satser for slik levering.

Ikke-lagerførte Varer som omfattes av Byggevarehuset sortiment tillegges ekstra kostnader for emballering og frakt. Inneholder Ordrebekreftelsen Varer som må leveres fra Tredjepart, skal frakt alltid avtales med Byggevarehuset på forhånd. Fraktkostnader, paller og emballasje faktureres etter Tredjepartens satser.

Varen er levert når den er lastet av Byggevarehusets kjøretøy og plassert på bakkeplan ved siden av bil på byggeplass.

Heising og rigging på byggeplass avtales på forhånd.

8.4 Særlig om tilkomst og lossing

Alle leveranser besørget av Byggevarehuset forutsetter fri tilkomst til leveringsstedet, og fri bruk av kran og losseutstyr.

Dersom det oppstår uforutsette hindringer utenfor Byggevarehusets kontroll eller forhold som vanskeliggjør tilkomst til leveringsstedet og lossing av Varene som Kunden kunne og burde ha opplyst om, har Byggevarehuset rett til å kreve merkostnaden fra Kunden. Dette gjelder kun dersom det ikke er rimelig å forvente at Byggevarehuset kunne ta hindringen i betraktning på avtaleinngåelsestidspunktet.

Særlig om levering av Prosjekt

Et Prosjekt som inneholder en Håndverkertjeneste er levert når Håndverkertjenesten er utført i samsvar med Ordrebekreftelsen.

Prosjektet skal være levert innen den tiden som fremkommer av Ordrebekreftelsen. Dersom det ikke er avtalt et tidspunkt for ferdigstillelse skal Byggevarehuset ha rimelig tid til å utføre arbeidet.

Forbrukeren skal medvirke til å motta Prosjektet, herunder Håndverkertjenesten, som avtalt i Ordrebekreftelsen. Dersom Forbruker ikke medvirker til å motta Håndverkertjenesten kan Byggevarehuset fremme misligholdskrav mot Forbrukeren etter punkt 16.

8.5 Risikoens overgang

Når Varen eller Prosjektet er levert etter punkt 8.2, 8.3, 8.5 eller på annen avtalt måte, går risikoen over på Kunden. Risikoens overgang innebærer at Kunden må bære tapet hvis Varene går tapt, blir skadet eller forårsaker skader, som følge av en tilfeldig hending som Byggevarehuset ikke kan lastes for. Kunden må også bære tapet for skader som oppstår under Kundens lasting av Varene.

Forsikring

Byggevarehuset skal sørge for at Varene er forsikret frem til avtalt Levering. Kunden må forsikre Varene fra tidspunktet når risikoen går over på Kunden.

9. RETUR

Kunden har ingen returrett. Etter uttrykkelig avtale kan uskadde, kurante og lagerførte Varer aksepteres returnert etter følgende kriterier:

 • Ordrenummer, fakturanummer og/eller kvittering (ved kontantkjøp) må fremvises;
 • Varen må være ubrukt og emballasjen må være intakt og i den forfatning den ble levert;
 • Kunden bekoster retur av Varen, hvoretter returfrakt utført av Byggevarehuset vil bli fratrukket vederlaget etter gjeldende fraktsatser; og
 • En andel av vederlaget beholdes av Byggevarehuset (returgebyr).

Salgs- og kampanjevarer, sement- og mørtelprodukter, Varer som ikke inngår i Byggevarehusets sortiment og Varer som har utgått hos Tredjepart, kan ikke returneres.

Varer levert i forbindelse med et Prosjekt og som er forbrukt eller sammenføyet i Forbrukerens faste eiendom, kan ikke returneres.

ANGRERETT I FORBRUKERKJØP

For forbrukere reguleres kjøp av Varer og Håndverkertjenester under et Prosjekt over telefon og internett av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettsloven) 20. juni 2014 nr. 27. Varer som er kjøpt på spesifikasjon, omfattes ikke av angreretten, se angrerettloven § 22 første ledd bokstav e.

Forbrukeren angrer ved å fylle ut skjema for angrerett som blir tilsendt Forbrukeren på e-post eller som ligger ved varene.

Forbrukeren kan angre kjøpet innen 14 dager etter at Forbrukeren får Varen i fysisk besittelse, eller 14 dager etter at avtale om Håndverkertjeneste er inngått. Forbrukeren skal bekoste tilbakesendelse av Varene til Byggevarehuset. Varene må oppbevares så skånsomt som mulig. Forbrukeren skal erstatte verdireduksjon som følge av Forbrukerens håndtering av Varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå Varenes art, egenskaper eller funksjoner.

Angrerett kan ikke gjøres gjeldende for Håndverkertjeneste etter at Håndverkertjenesten er utført, dersom levering har begynt med Forbrukerens forhåndssamtykke, og Forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når Byggevarehuset har utført Håndverkertjenesten. Angreretten kan heller ikke gjøres gjeldende for Håndverkertjenester som haster å få utført, og der Forbrukeren uttrykkelig har bedt Byggevarehuset om å besøke Forbrukeren.

Dersom Forbrukeren har benyttet seg av angreretten på en Håndverkstjeneste, og Forbrukeren uttrykkelig har bedt Byggevarehuset om å begynne leveringen av Håndverkstjenesten, skal Forbrukeren betale det beløp som tilsvarer prisen på den delen av Håndverkertjenesten som er levert.

10. FORSINKELSE

Dersom Byggevarehuset ikke kan levere i samsvar med punkt 8 og det ikke skyldes force majeure etter punkt 17, et forhold utenfor Byggevarehusets eller dets underleverandørs kontroll, eller forhold hos Kunden, er leveransen forsinket. Ved forsinkelse kan Kunden gjøre gjeldende krav som nevnt i punkt 14. nedenfor mot Byggevarehuset. Ikke-lagerførte Varer som skal leveres fra Tredjepart, men som ikke kan leveres i henhold til punkt 8, er ikke en forsinkelse og gir ikke grunnlag for forsinkelseskrav mot Byggevarehuset.

Ved forsinkelse ved en del av Varene eller Håndverkestjenestene, har Kunden bare mulighet til å gjøre misligholdskrav gjeldende for den delen av leveringen som er forsinket.

11. MOTTAK OG REKLAMASJONSPLIKT

Kunden skal umiddelbart ved mottak undersøke Varene eller Håndverkertjenestene som er utført, herunder kontrollere dem mot følgeseddel og Ordrebekreftelse.

Utpakking av Varer skal foretas så skånsomt som praktisk mulig. Dersom Kunden oppdager avvik, skader, feil eller mangler, skal Kunden uten ugrunnet opphold varsle transportøren og Byggevarehuset. Kunden må reklamere innen 5 dager etter at varsel er sendt. I forbrukerkjøp av Varer må Forbrukeren reklamere innen rimelig tid, dog senest innen to måneder etter at Forbrukeren oppdaget eller burde oppdaget mangelen. For Prosjekt må Forbrukeren reklamere innen rimelig tid.

I reklamasjonen skal Kunden dokumentere konkrete avvik, skader, feil eller kvalitetsmangler. Reklamasjonen skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av de påberopte manglene.

Dersom det ikke mulig å oppdage mangelen på overtagelsestidspunktet, må Kunden reklamere senest 14 kalenderdager etter at Kunden oppdager eller burde ha oppdaget mangelen og under enhver omstendighet før Varene tas i bruk. Dersom Kunden ikke reklamerer innen fristen, taper Kunden sin rett til å gjøre mangel gjeldende.

Byggevarehuset er ikke ansvarlig for mangler som oppstår etter Levering. Risikoen for tap, skader eller mangler går over på Kunden etter Levering, se punkt 8.

Varen må oppbevares og emballeres forsvarlig slik at det ikke kan oppstå tvil om årsak til reklamasjonen. Reklamasjon på trelast/byggematerialer kan bare fremsettes på den del av et parti som er tilgjengelig og som ikke er brukt, tørket eller på annen måte bearbeidet. Ved reklamasjon på kvalitet må hele partiet sees under ett.

12. KVALITETSKRAV OG MANGLER

Varene og Håndverkertjeneste skal oppfylle de krav som følger av Avtalen. Er det ikke angitt spesifikke kvalitetskrav, skal Varene og Håndverkertjenestene være av en slik kvalitet som er vanlig for den aktuelle typen Vare eller Håndverkertjeneste. Varene og Håndverkertjenestene skal tilfredsstille de krav som fulgte av lov eller forskrift på avtaleinngåelsestidspunktet. Varer skal være emballert på forsvarlig måte.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av Varen og at Varen er egnet til den bruk Kunden har forutsatt. Byggevarehuset har ikke ansvar for prosjektering eller tekniske beregninger knyttet til Kunden eller Kundens kundes bruk av Varen. Varen har således heller ikke en mangel dersom den ikke passer for de formål Kunden eller Kundens kunde har tenkt å benytte Varen til. Kunden bærer risikoen for feil som oppstår som følge av feil i spesifikasjoner gitt av Kunden til Byggevarehuset.

Byggevarehuset skal sørge for at Kunden har tilgang til informasjon om Varer som har spesielle krav til oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold.

13. KUNDENS REKLAMASJONSKRAV

Kunden kan gjøre gjeldende krav som følge av forsinkelse og mangel mot Byggevarehuset i inntil seks – 6 – måneder etter at Levering har funnet sted (absolutt reklamasjonsfrist). I forbrukerkjøp er den absolutte reklamasjonsfristen likevel 2 år etter Levering har funnet sted og 5 år etter Levering for Håndverkertjeneste utført på fast eiendom som er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år.

Kunden kan kreve oppfyllelse, avhjelp, retting, prisavslag, erstatning eller heving, forutsatt at vilkårene er oppfylt slik de fremgår av lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 og lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34 for Varer og av lov 16 juni 1989 nr, 63 for Håndverkertjenester.

Foreligger det en mangel på hele eller deler av leveransen, skal Byggevarehuset alltid ha rett til å rette leveransen, innenfor en frist fastsatt av Byggevarehuset. Kunden kan bare foreta utbedring selv eller foreta dekningskjøp etter at Kunden har varslet Byggevarehuset og gitt Byggevarehuset 3 dager til å rette forholdet.

14. BEGRENSNING AV ANSVAR

14.1 Generelt

Byggevarehuset er ikke ansvarlig for skjulte feil og mangler som det ikke kan forventes at Byggevarehuset kunne eller burde oppdaget.

Byggevarehusets estimat på mengder av Varer er veiledende. Kunden og/eller ansvarlig utførende har ansvaret for grunnlaget for bestillingen, spesifikasjoner, varevalg, samt beregning og forbruk av mengder, unntatt når det er gitt skriftlig Tilbud med fast pris som inneholder definerte varer og tjenester.

Kunden kan ikke under noen omstendighet gjøre noe krav, herunder prisavslag, erstatning, annen kompensasjon eller heving gjeldende mot Byggevarehuset for Varer fra Tredjepart. Det samme gjelder for tjenester levert av Tredjepart som ikke fremkommer i Ordrebekreftelsen.

Byggevarehusets totale økonomiske ansvar for forsinkelse eller mangler for krav om prisavslag, erstatning eller andre former for kompensasjon, er oppad begrenset til vederlaget for den enkelte Vare eller vederlag for det enkelte Prosjekt.

Byggevarehuset er ansvarlig for direkte tap, men skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for indirekte tap etter lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 § 67. Byggevarehuset er ikke ansvarlig for andre konsekvenstap, herunder men ikke begrenset til, arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller tap av inntekt, goodwill, oppdrag eller muligheter, som Kunden påføres uansett årsak.

Byggevarehusets ansvar for mangler omfatter ikke skader på annet enn de solgte Varene eller på andre gjenstander enn den gjenstand som Håndverkertjenesten er utført på. Det samme gjelder i forbrukerkjøp, såfremt den skadede gjenstand ikke er en gjenstand som Varen brukes til fremstilling av eller som har nær eller direkte sammenheng med Varens forutsatte bruk.

I forbrukerkjøp er Byggevarehuset ansvarlig for Forbrukerens økonomiske tap, men skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for tap som følge av personskade eller tap i Forbrukerens næringsvirksomhet, se lov om forbrukerkjøp 21. juni 2002 nr. 34 § 52.

14.2 Særlig om begrensning av ansvar som følge av epidemier og pandemier

Epidemier og pandemier, som for eksempel COVID-19 eller en mutasjon av COVID-19, vil kunne vanskeliggjøre eller forhindre levering fra Byggevarehuset. Byggevarehusets leveranse kan bli påvirket som følge av for eksempel en reduksjon i arbeidsstyrken på grunn av karantene eller reisebegrensninger, import- eller eksportforbud, ikke-uvesentlige økninger i priser fra leverandører, herunder som følge av økte råvarepriser eller valutafluktuasjoner, eller hvilken som helst annen uforutsett konsekvens av COVID-19, en mutasjon av COVID-19 eller annen epidemi eller pandemi.

Dersom COVID-19 eller en mutasjon av COVID-19, en epidemi eller en annen pandemi gjør at Byggevarehusets leveranse blir forsinket, uteblir eller oppfyllelse blir særlig byrdefullt, eller oppfyllelse blir mer kostnadskrevende enn forutsatt i Tilbudet eller Ordrebekreftelsen, kan Byggevarehuset innstille sin leveranse eller alternativt utstede ny Ordrebekreftelse med nye priser i henhold til punkt 4 tredje avsnitt. Byggevarehuset er ikke ansvarlig for økonomiske tap som Kunden lider som følge av Byggevarehusets innstiller sin ytelse etter dette punkt, forsinkelse, ikke-levering eller mangelfulle levering.

Ansvarsbegrensningen her under punkt 15.2 omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser, herunder økonomiske tap, av COVID-19, epidemier eller andre pandemier. Ansvarsbegrensningen gjelder både kjente og ukjente konsekvenser. Punkt 17 om force majeure gjelder i tillegg til dette punkt 15.2.

15. BYGGEVAREHUSETS MISLIGHOLDSKRAV MOT KUNDEN

Dersom Kunden misligholder plikten til å betale vederlaget på forfall (punkt 5) eller plikten til å medvirke til oppfyllelse av kjøpet (punkt 8), har Byggevarehuset rett til å kreve oppfyllelse, erstatning og/eller heving. I Prosjekter kan Byggevarehuset også innstille sitt arbeid og kreve erstatning for kostnader og annet tap som følge av stansingen.

Byggevarehuset kan fastholde Avtalen og kreve at Kunden betaler vederlaget.

Byggevarehuset kan kreve erstatning for ethvert tap som følge av Kundens manglende medvirkning og/eller betaling av vederlaget med tillegg av rente og omkostninger, samt ethvert annet tap som følge av Kundens mislighold.

Dersom Byggevarehuset må betale erstatning til Kundens kunde eller byggherre og dette skyldes forhold som Kunden svarer for, kan Byggevarehuset kreve regress mot Kunden, inkludert omkostninger og tap.

Byggevarehuset kan heve Avtalen med øyeblikkelig virkning, dersom Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser. Vesentlig mislighold foreligger alltid i følgende situasjoner:

 • Betaling fra Kunden er ikke mottatt av Byggevarehuset på Forfall;
 • Gjentatte mislighold, selv om misligholdene ikke relaterer seg til hverandre og ikke isolert sett er vesentlig;
 • Kunden har iverksatt betalingsstans, unnlater å innfri forfalte gjeldsforpliktelser til Byggevarehuset eller andre byggevarehus i Mestergruppen eller andre kjedekonsepter innenfor Mestergruppen, åpner offentlig eller private akkordforhandlinger, moratorium eller gjeldssanering, går konkurs, tas under likvidasjon eller på annen måte er uskikket til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen;
 • Kunden gjør vesentlige endringer i selskapsstrukturen ved overdragelse av aksjene/andelene i selskapet/foretaket, fusjoner og fisjoner eller endringer som forringer den økonomiske soliditet; og
 • Kunden skifter selskapsform som er egnet til å forringe Kundens økonomiske stilling.

Bokstavene (d) og (e) gjelder ikke i forbrukerkjøp.

Ved heving av avtaleforholdet skal ytelser restitueres, med unntak for Varer som er levert og betalt.

16. FORCE MAJEURE

Hverken Kunden eller Byggevarehuset er ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes hendelser utenfor kontroll, og som i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelse. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, ulykke, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, ishindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig (inkludert terror- og krigslignende handlinger), blokade, inn- og utførselsforbud, lisensnektinger, naturkatastrofer, epidemier og/eller pandemier, herunder COVID-19 og andre bakterielle- eller virusbaserte sykdommer, eller hvilken som helst annen årsak, utenfor dennes kontroll.

Force majeure skal ikke frita Kunden fra oppfyllelse av betalingsforpliktelser før force majeure-situasjonen oppsto. Når force majeure-situasjonen opphører, skal Kunden og Byggevarehuset gjenoppta sine forpliktelser i henhold til betingelsene i Avtalen innen 7 arbeidsdager eller, hvis dette ikke lar seg gjøre i det nevnte tidsrom, så snart som rimelig og forretningsmessig mulig.

Dersom en force majeure omstendighet i vesentlig grad endrer den økonomiske betydning eller innhold av leveransen eller har vesentlig betydning for Byggevarehusets virksomhet, eller hvis det blir klart at gjennomføring av Avtalen er umulig, skal Avtalen endres. Byggevarehuset kan trekke seg Avtalen helt eller delvis dersom endringen ikke er økonomisk forsvarlig.

Kunden og Byggevarehuset kan i tilfeller med varig leveringshindring, helt eller delvis heve Avtalen. Hvis forholdene har midlertidig karakter, kan de kreve leveringstiden utsatt. Hvis Kunden eller Byggevarehuset ønsker å påberope seg en omstendighet som er nevnt i dette punkt 17 må vedkommende innen rimelig tid underrette den andre.

17. MELDINGER OG ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Med de unntak og presiseringer som følger i denne Avtalen, er elektronisk kommunikasjon likestilt med skriftlige meldinger på papir. En melding anses mottatt når den er kommet frem til den post- eller e-postadresse som fremgår av Ordrebekreftelsen, med mindre noe annet er avtalt.

18. BRUK AV NETTBUTIKK

18.1 Generelt

Forbruker er sikret visse rettigheter i medhold av norsk lovgivning. Forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, e-handelsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og personopplysningsloven er sentrale lover som regulerer handel fra norske nettbutikker.

Dette punkt 19 gjelder både for Forbrukere og andre Kunder, med mindre noe annet er bestemt.

18.2 Behandling av personopplysninger

Byggevarehuset er behandlingsansvarlig etter lov av 15. juni 2018 nr. 38 om personopplysninger. Byggevarehuset kan kontaktes ved å sende en henvendelse. Byggevarehusets kontaktinfo er tilgjengelig på Byggevarehusets offisielle nettside. Les mer om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter i personvernerklæringen på nettsiden.

18.3 Hvordan foreta en elektronisk bestilling

En elektronisk bestilling av Varer eller Prosjekt kan foretas ved å følge prosedyrene beskrevet nedenfor. En elektronisk bestilling kan kun foretas på norsk.

Din bestilling vil ikke være bindende før du har godkjent og sendt ordren og betalingsinformasjon i samsvar med siste punkt beskrevet nedenfor. Du kan fritt avslutte bestillingsprosessen på ethvert tidspunkt før ordren er godkjent og sendt, for eksempel ved å navigere nettleseren til en annen del av vårt nettsted. Inntil ordren er godkjent kan du også fritt rette inntastingsfeil ved å velge "Gå tilbake" (du anbefales ikke å benytte nettleserens funksjonalitet eller tilbake-tasten på tastaturet for a navigere tilbake).

18.3.1 Elektronisk bestilling av Varer i nettbutikk

De følgende tekniske etappene er knyttet til avtaleinngåelsen ved kjøp av Varer i nettbutikk:

 • Du foretar valg av ønskede Varer i vår nettbutikk.
 • Du identifiserer deg ved å oppgi korrekte personalia.
 • Du leser og aksepterer våre standard salgs- og leveringsbetingelser.
 • Du foretar valg av betalingsmåte.
 • Du blir presentert en oppsummering av din ordre, herunder en beskrivelse av valgt(e) produkt(er), leveringsadresse, samlet pris (inkl. MVA og frakt) og antatt leveringstid.
 • Du godkjenner og sender ordren til oss (på dette tidspunkt blir ordren bindende og kan ikke endres).
 • Dersom du har valgt elektronisk betaling vil du bli bedt om å oppgi betalingsinformasjon til oss eller valgt betalingspartner.

Vi sender en automatisk ordrebekreftelse og våre salgs- og leveringsbetingelser eller en lenke til salgs- og leveringsbetingelsene, til din oppgitte e-postadresse straks din ordre er mottatt.

18.3.2 Elektronisk bestilling av Prosjekt i nettbutikk

De følgende tekniske etappene er knyttet til avtaleinngåelsen ved forespørsel om og bekreftelse av digitalt Tilbud på Prosjekt til Forbrukere:

 • Du fyller ut et skjema på et Prosjekt du ønsker Tilbud på.
 • Du identifiserer deg ved å oppgi korrekte personalia.
 • Du sender inn skjemaet.
 • Du blir presentert for en oppsummering av din henvendelse på e-post. I e-posten får du muligheten til å følge henvendelsen og Prosjektet ditt digitalt ved å opprette en bruker på Byggevarehusets nettsider. Byggevarehuset er en del av Mestergruppen og du trenger derfor en Mestergruppen-konto.
 • En fagperson gjennomfører en befaring eller det avholdes et møte i Byggevarehuset.
 • Byggevarehuset gir deg et uforpliktende Tilbud på Varer og Håndverkertjenester. Tilbudet finner du på «min side» på Byggevarehusets nettsider.
 • For å akseptere Tilbudet på «min side» er det påkrevd at du leser gjennom og godtar våre standard salgs- og leveringsbetingelser.
 • Når du har akseptert Tilbudet sender vi en automatisk ordrebekreftelse og våre standard salgs- og leveringsbetingelser eller lenke til salgs- og leveringsbetingelsene til din oppgitte e‑postadresse straks din ordre er mottatt. Ordrebekreftelsen er en oppsummering av din ordre, herunder en beskrivelse av Prosjektet og produkt(er), leveringsadresse, samlet pris (inkl. MVA og frakt) og antatt leveringstid.
 • Faktura på Prosjektet sendes til oppgitt e‑postadresse når Varene forlater lageret eller når Håndverkertjenester er utført.

18.4 Arkivering av din ordre

Din ordre vil normalt bli arkivert i våre systemer i 5 år i henhold til regnskapslovens krav om oppbevaring av regnskapsmateriale.

For å kunne gi deg best mulig Tilbud og for å ivareta dine rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, kjøpsloven og våre salgsbetingelser lagrer vi kjøpshistorikk i inntil 10 år.

Les mer om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter i personvernerklæringen på Byggevarehusets nettsider.

18.5 Kortbetaling

Kortbetaling foregår i samarbeid med kjente leverandører med gode rutiner for kryptering og sikkerhet. Kunden anbefales å bruke et SSL-sertifikat på betalingsløsningen sin for å sørge for at alle data blir sendt over en kryptert forbindelse. Byggevarehuset lagrer ikke informasjon om betalingskort.

19. TAUSHETSPLIKT OM FORRETNINGSHEMMELIGHETER

Kunden og Byggevarehuset skal holde all informasjon om tekniske, kommersielle, strategiske og finansielle forhold, herunder priser og rabatter, den får tilgang til hemmelig, med mindre den som informasjonen vedgår skriftlig samtykker til deling av informasjonen. Denne konfidensialitetsforpliktelsen gjelder etter at avtalen er opphørt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for deling av informasjon etter opplysningsplikter som følger av lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov.

Byggevarehuset har adgang til å dele informasjon mottatt fra Kunden med kontraktsmedhjelpere som er nødvendig for å levere under Ordrebekreftelsen. Byggevarehuset har rett til å dele informasjon om Kundens faktiske betalingsmislighold med andre byggevarehus som er hel- eller deleid av Mestergruppen i henhold til punkt 16(c).

20. KONTRAKTSMEDHJELPERE OG OVERDRAGELSE

Byggevarehuset kan benytte en kontraktsmedhjelper til helt eller delvis å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. Kunden kan ikke selge, overføre, overdra eller på noen annen måte endre sine rettigheter og plikter etter avtalen, uten uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Byggevarehuset.

21. TVISTER

Denne avtalen reguleres av norsk rett. Oppstår det uenighet i forbindelse med dette avtaleforholdet skal uenigheten forsøkes løst i minnelighet. Fører ikke slike forhandlinger frem, er Oslo tingrett verneting for tvister som springer ut av dette avtaleforhold.

I forbrukerkjøp har Forbrukeren adgang til å reise sak ved domstolen i rettskretsen der Forbrukeren selv bor, se lov om mekling og rettergang i sivile tvister av 17. juni 2005 nr. 90 § 4-5.

22. FORHOLDET TIL LOVGIVNING

Med de unntak og presiseringer som følger av denne avtalen, kommer lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 til anvendelse for næringskjøp.

For forbrukerkjøp av Varer, gjelder lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34. For Prosjekter som består av både Varer og Håndverkertjenester, gjelder lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere av 16. juni 1989 nr. 63. Prosjekter som etter håndverkertjenesteloven § 2 i sin helhet er å anse som avtale om kjøp av varer, gjelder kun forbrukerkjøpsloven.

23. TOLKNINGSREGLER

Dersom et avtalevilkår i denne avtalen blir ansett som ugyldig, skal vilkåret erstattes med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper for næringskjøp og reguleringene i lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34 for forbrukerkjøp eller lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere av 16. juni 1989 nr. 63. En slik tilsidesettelse av et vilkår har ingen betydning for de øvrige bestemmelser i denne avtalen.